Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Podpora / SIPovi UPORABNI NASVETI

Preprečite vnos pepela v krmo

Pepel predstavlja skupno vsebnost mineralov v krmi, ki ga pri analizi krme imenujemo surovi pepel (SP). Sestavljen je iz mineralov, ki jih vsebuje rastlina, to je t. i. privzeti pepel, in mineralov,...

NAJBOLJŠA KOMBINACIJA ZA SPRAVILO LUCERNE

Lucerna je v sodobnem kmetijstvu pomembna in dragocena poljščina, ki pomembno prispeva k živinoreji in trajnostnim kmetijskim praksam. Znanstveno se imenuje Medicago sativa in je večletna...

S HITRIM VENENJEM DO KAKOVOSTNE KRME

Hitro venenje in čim krajši čas sušenja je ključnega pomena za pridelavo kakovostne krme. S pravočasnim raztrosom in optimalnim obračanjem krme lahko zmanjšamo izgube hranilnih snovi in...

KOŠNJA DOPOLDNE ALI KOŠNJA POPOLDNE?

Eno izmed zanimivih vprašanj pri spravilu krme je ali kositi dopoldne ali popoldne. Jasnega odgovora na to vprašanje ni, saj imata tako košnja dopoldne kot košnja popoldne svoje prednosti in...

TUDI RASTLINE DIHAJO

Rastline spadajo med avtotrofne organizme, kar pomeni, da si vse snovi, ki jih potrebujejo za preživetje lahko zagotovijo same iz okolja. Dva glavna, nasprotujoča si in obenem soodvisna procesa, ki...

KOŠNJA

Pravočasna spomladanska oskrba travnikov omogoča hitrejšo rast travinja in zgodnejšo košnjo. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na hranilno vrednost voluminozne krme je faza razvoja rastline v...

PRIPRAVA STROJEV NA SEZONO SPRAVILA

Redno vzdrževanje kmetijske mehanizacije je za dolgotrajno delovanje, zmanjšano obrabo in preprečitev hujših okvar na strojih nujno opravilo. ! Pred pričetkom sezone očistimo in pregledamo...

PRIPRAVA TRAVINJA NA SEZONO KOŠNJE IN SPRAVILA

BRANANJE IN VALJANJE   Pravočasna spomladanska oskrba travinja je pomembna za pridelavo kakovostne voluminozne krme ter uspešno prirejo mleka in mesa. V obdobju vegetacije je travinje...

VALJASTI GNETILNIK ZA GNETENJE LUCERNE IN DETELJ

Kosilnice z gnetilniki omogočajo hitrejše sušenje in spravilo krme ter s tem zagotovijo ohranjanje hranilnih snovi v krmi. Valjasti gumijasti gnetilnik stisne stebla in jih odpre po dolžini ter...

Priprava strojev na spravilo travinja

Redno vzdrževanje kmetijske mehanizacije je za dolgotrajno delo-vanje, zmanjšano obrabo in preprečitev hujših okvar na strojih nuj-no opravilo. Pred pričetkom sezone očistimo in pregledamo...

PREPREČITE VNOS PEPELA V KRMO

Pepel predstavlja skupno vsebnost mineralov v krmi, ki ga pri analizi krme imenujemo surovi pepel (SP). Sestavljen iz mineralov, ki jih vsebuje rastlina, to je t. i. privzeti pepel, in mineralov, ki...

KOŠNJA ZJUTRAJ ALI KOŠNJA POPOLDNE?

Eno izmed zanimivih vprašanj pri spravilu krme je, ali kositi zjutraj ali kositi popoldne. Jasnega odgovora na to vprašanje ni, saj imata tako košnja zjutraj kot košnja popoldne svoje prednosti...