Travinje predstavlja habitat za različne vrste divjadi, ptic, glodavcev in insektov.  Zato moramo pri košnji v največji možni meri poskrbeti za varnost teh živali. Prav tako si v voluminozni krmi ne želimo ostankov kadavrov živali saj je to lahko povezano tudi s tveganjem za razvoj bolezni pri domačih živalih.

Za varnost živali na travinju lahko poskrbimo s pravilno smerjo košnje, ki živalim omogoča beg s travnika. Košnjo zato opravljamo iz sredine travnika proti robu in ne od roba proti sredini.

Na večjih površinah najprej pokosimo dva vzdolžna pasova njive ob robu nato pa pričnemo s košnjo od notranjega dela travnika navzven. Travnike, ki se nahajajo ob cestah kosimo vzporedno s cestiščem in v smeri stran od cestišča, da divjadi in ostalih živali ne spodimo na cesto. Prav tako se lahko na traktorjih uporabi verige, ki s hrupom odganjajo živali stran.

 

Divjadi in pticam prijazni načini košnje od sredine travnika navzven (Lovska družina Radenci, 2011)

Kosec (Crex crex) je ogrožena ptica selivka, ki gnezdi od maja do avgusta na tleh travnikov (Vir: Peter Buchner, ptice.si)

Na zavarovanih območjih in območjih vključenih v Natura 2000 so zaradi ohranitve določenih ogroženih vrst živali predpisana posebna pravila za košnjo. Gre predvsem za opravljanje košnje v času po gnezdenju večine ptic in košnjo, ki je od tal odmaknjena vsaj 10-15 cm. Z višjo košnjo zaščitimo manjše travniške živali in travniške insekte, ki se lahko skrijejo na tleh.

Viri:

Češ Jure, 2018. Ohranjanje narave v povezavi z ukrepi KOPOP – Predhodno usposabljanje za potrebe vključitve v ukrep KOPOP. MKGP, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za podeželje [citirano 15.03.21; 12:50]. Dostopno na spletnem naslovu: www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/216-ohranjanje-narave-v-povezavi-z-ukrepi-kopop/file

Lovska družina Radenci svetuje, 201. Pravilna košnja trave. [citirano 16.03.21; 12:50]. Dostopno na spletnem naslovu: www.turisticnodrustvo-radenci.si/datoteke/Zlozenka%20LD%20Radenci.pdf