SIPartner Portal

Primerjaj produkte

Označite produkte, ki jih želite primerjati
Prodaja / Novice / Nagradna igra – S SIPom na AGRITECH 2024

Nagradna igra – S SIPom na AGRITECH 2024

Spoštovani ljubitelji kmetijskih tehnologij!

SIP letos obeležuje 70 let delovanja in ob tej priložnosti podarjamo 70 vstopnic za sejem Agritech 2024.

Vabimo vas, da sodelujete v SIP NAGRADNI IGRI, kjer bomo razveselili  35 izžrebancev z dvema vstopnicama za sejem Agritech 2024, ki se bo odvijal na celjskem sejmišču od 1. do 4. 2. 2024 ! Poleg tega vse izžrebance ob obisku našega razstavnega prostora čaka še manjše presenečenje, ki bo naredilo obisk še bolj prijeten.

Nagrajenci bodo izžrebani naključno in objavljeni na naših družbenih omrežjih in spletni strani 22. 1. 2024 ob 12.00. Izžrebanci boste obveščeni tudi preko maila in boste vstopnice prejeli v digitalni obliki, zato se prepričajte, da boste sledili navodilom za prevzem nagrade.

 

Srečni izžrebanci SIP nagradne igre so:

Jože Cima Krizman, Andrej Benc, Blaž Straus, Nejc Azman, Dejan Pačnik, Milan Knez, Robi Metulj, Kos Kos, Blaž Meze, Tadej Mirkac, Tadej Šostar, Janko Majdič, Matej Sušnik, Luka Skok, Luka Žurman, Matija Miklavčič, Janez Margon, Viktor Žužek, Andrej Jakop, Zvone Šopar, Roman Benda, Tilen Šarc, Miha Bernik, Boštjan Korosec, Martin Zrim, Simon Koritnik, Aljaž Kavšček, Milan Stegel, Maksi Žgajnar, Anej Korošec, Dora Vasle, Srečko Bek, Matic Meklav, Žana Ferlič, Niko Novak.

 

Po dve vstopnici za sejem Agritech 2024 boste prejeli po elektronski pošti!

Pridružite se naši nagradni igri in nas obiščite na sejem Agritech Celje 2024 v hali K, na razstavnem prostoru 07!


 

Pravila in pogoji nagradne igre: 

1. Organizator

SIP, d.d. Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini (v nadaljevanju: organizator).

2. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki sprejmejo pravila nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in pravne osebe.

Pogoj za sodelovanje je pravilno posredovanje podatkov na izpolnjenem letaku v času trajanja sejma. Pomanjkljivo izpolnjene prijave niso vključene v nagradno žrebanje.

Nagrajenec lahko nagrado uporablja v svoje individualne namene, nikakor pa ne sme z nagrado opravljati pridobitne dejavnosti ali je izkoriščati v poslovne namene.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrado zagotavlja organizator nagradne igre SIP, d.d..

Žrebanje bo organizirala in izvedla pri organizatorju zaposlena oseba iz marketinga, pooblaščena za žreb. Oseba, pooblaščena za žreb, bo za posamezno žrebanje pridobila še dva člana komisije, zaposlena pri organizatorju ali pri podjetjih, ki zagotavljajo nagrade, kot bo dogovorjeno.

Žrebanje bo potekalo po načelu naključja. Rezultati žrebanja so dokončni.

O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih, poteku žrebanja in nagrajencih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

3. Obveščanje in prevzem nagrade

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje od nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v 7 (sedmih) delovnih dneh od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajencu se v obvestilu navede, katere podatke organizator potrebuje. Če podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli.

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen po e-pošti, ki jo bo navedel na prijavnem obrazcu. Organizator bo nagrajenca ustrezno obvestil, kje, kdaj in kako lahko prevzame nagrado. Nagrajenec bo objavljen tudi na spletni strani sip.si.

Organizator si pridržuje pravico, da nepravilne prijave in neobstoječe naslove sodelujočih izloči iz žrebanja.

Zaradi narave nagrade in časovnega okvira se prejemnik nagrade lahko nagradi pisno odpove isti dan, ko prejme obvestilo, in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Nagrajenec izrecno dovoljuje javno objavo svojega imena in priimka ter kraja bivanja na spletni strani sip.si.

Vse specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

4. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri izrecno dovoljujejo organizatorju nagradne igre zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Nagrajenec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov na spletni strani organizatorja sip.si in družabnih omrežjih Facebook in Instagram. Prav tako dovoljuje objavo osebnih podatkov po potrebi tudi v drugih medijih in se strinja z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.

Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja in dovoli organizatorju, da kot upravljaec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za raziskave trga in za obveščanje o marketinških akcijah, za pošiljanje e-novic (enkrat mesečno) in drugega reklamnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, npr. telefon, osebna pošta, elektronska pošta. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do takrat, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu.

5. Hramba dokumentacije

Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z njeno izvedbo na naslednje načine:

fizična dokumentacija v povezavi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre 30 dni po zaključku igre oziroma dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali;
elektronsko bazo sodelujočih v nagradni igri organizator igre hrani, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbirali;
dokumentacija v povezavi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov in veljavno davčno zakonodajo;
po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči skladno z zakonodajo.

6. Drugi pogoji nagradne igre

V primeru nepredvidenih okoliščin in/ali okoliščin, na katere lahko brez predhodnega obvestila začasno prekine, odpove ali konča nagradno igro. O odpovedi oziroma končanju nagradne igre mora organizator prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Nagrajenec nagradne igre se strinja, da bo sodeloval pri objavah na Facebooku, posredoval fotografije, sodeloval pri snemanju uporabe nagrade med delom in da bo podal izjavo o zadovoljstvu v obliki intevjuja, ki ga bo podjetje posnelo za namene različnih komunikacijskih kanalov.

Organizator si pridružuje pravico do dopolnitve in spremembe teh pravil in pogojev nagradne igre, ki bodo objavljeni na spletni strani.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njenimi pravili in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Šteje se, da s sodelovanjem udeleženci privolijo v pravila nagradne igre. Ob kakršnemkoli sporu ali nejasnosti štejejo ta pravila nagradne igre za prevladujoča glede na vse druge objave v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Pravila začnejo veljati in se uporabljati z dnem objave na spletni strani, to je 9.1.2024.

7. Spremembe pravil in pogojev nagradne igre

Organizator si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli ali kakorkoli pred začetkom nagradne igre, med njenim trajanjem ali po njej iz utemeljenih razlogov, navedenih v nadaljevanju, zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri posameznemu sodelujočemu ali spremeni pravila in pogoje nagradne igre. Med utemeljene razloge se šteje zlasti namerno ali nenamerno navajanje napačnih ali neresničnih podatkov oziroma zavajanje organizatorja. Če se izkaže, da je sodelujoči dal lažne osebne podatke, se nagrada ne podeli. Če organizator sodelujočemu zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri v skladu s predhodno navedenimi utemeljenimi razlogi, ima pravico sodelujočega bremeniti za vse stroške, ki so nastali v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri, in za vrednost nagrade, poleg tega pa je sodelujoči odgovoren organizatorju in soorganizatorju za vso drugo morebitno škodo, ki nastane zaradi neupravičenega sodelovanja v tej nagradni igri.

Šempeter v Savinjski dolini, 9.1.2024