PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Prohlašujeme

 1. že během záruční doby bude výrobek bezvadně fungovat, pokud jej budete používat v souladu s jeho účelem a
 2. přiloženým návodem k použití;
 3. že na vaši žádost opravíme jakoukoli vadu nebo závadu stroje, pokud nás o ní budete písemně informovat v průběhu
 4. záruční době. Závada bude bezplatně opravena nejpozději do 45 dnů ode dne nahlášení závady.
 5. závady. Výrobek, který nebude možné opravit ve výše uvedené lhůtě, bude vyměněn za nový.
 6. na základě vaší žádosti. Záruční dobu vám prodloužíme o dobu opravy.
 7. Záruka nevylučuje práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodejce za vady výrobku.
 8. že kupující se může přihlásit k dodatečné jednoroční záruční době za stanovených podmínek u autorizovaného
 9. servisu ve lhůtě 24 měsíců od počátku platnosti obecné záruky*.
 10. Záruka platí na území Slovinské republiky a v zemích, kde má výrobce autorizovaný servis – EU a ve světě.
 11. Záruka nabývá účinnosti dnem zakoupení výrobku v maloobchodě, což se prokazuje ověřeným

Záručním listem, originálem faktury za stroj a Předávacím dokladem.

Záruka pozbývá platnosti v důsledku:

 1. Nedodržením pokynů dodaných se strojem a nesprávným používáním stroje;
 2. použitím nevhodného vývodového hřídele;
 3. nedbalým zacházením s výrobkem nebo přetěžováním, které způsobí poškození;
 4. zásahu do výrobku neoprávněnou osobou;
 5. nepoužití originálních náhradních dílů;
 6. poškození způsobené mechanickým nárazem z viny kupujícího nebo třetí osoby;
 7. škody způsobené vyšší mocí (povodeň, požár, úder blesku apod.).

Při telefonickém nebo písemném hlášení závady informujte našeho autorizovaného servisního pracovníka:

 1. typ a sériové číslo výrobku;
 2. povahu závady;
 3. svou úplnou adresu.
 4. Dobu trvání servisního zásahu:
 5. je doba, po kterou poskytujeme záruku na servis a náhradní díly;
 6. začíná dnem zakoupení výrobku a končí uplynutím 10 let.

Vyhledání prodejce

Získat nabídku

Přihlásit se k odběru SIPinformER

Informace uvedené na webových stránkách a ve všech dokumentech na webových stránkách mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změny a chyby v informacích. Pro oficiální cenovou nabídku se prosím obraťte na svého prodejce.